Hotels

Gres extrusionat C3 per a hotels i restaurants

Projectes hotelers amb Terraklinker – Gres de Breda

Per la seva estètica i per les seves qualitats tècniques, nombrosos complexes hotelers han escollit Terraklinker. Valoren la inalterabilitat dels paviments al pas dels temps, així com la calidesa de les seves textures. La seguretat per a circular tranquil·lament pels espais exteriors dels hotels és també de vital importància, especialment en aquells espais al voltant de les piscines i d’altres llocs d’oci infantil. Els terres Terraklinker són segurs en zones de trànsit intents, fins i tot quan el paviment està mullat: les rajoles de Terraklinker responen als requisits del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), marc normatiu que fixa les exigències que han d’acomplir els edificis en relació amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat. Segons les exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització (SU) pel que fa a les rajoles ceràmiques, al Document bàsic de Seguretat enfront al risc de caigudes (SU1) s’estableix que “els terres seran adequats per a afavorir el seu trànsit i que les persones no rellisquin”. El gres extrusionat rústic Terraklinker obté la màxima classificació, la classe 3. I a diferència del gres porcelànic esmaltat, el gres natural de Terraklinker manté la classe 3 al llarg dels anys.

Gres extrusionat classe C per a hotels i restaurants

C - DIN 51097

Terraklinker compleix els requisits de la classe C segons la norma DIN 51097 - Alta resistència al lliscament segons el mètode de la rampa de caminar descalç i la interposició d'aigua

Gres extrusionat classe 3 per a hotels i restaurants

UNE-ENV 12633:2003

Terraklinker compleix els requisits de la classe 3 segons la norma UNE-ENV 12633: 2003 (Codi tècnic de l´edificació a Espanya)

Gres rústic antilliscant R12 per a hotels i restaurants

R12 - DIN 51130

Terraklinker obté la classificació R12 segons la norma DIN 51130 - Molt bona resistència al lliscament segons el mètode de la rampa amb calçat normalitzat i interposició d'oli

Aplicacions en gres natural per a hotels

Les nostres col·leccions NaturalAntica i Dunaper la seva tonalitat són especialment idònies per a terrasses i espais vora la platja, ja que combinen a la perfecció amb els tons de la sorra i aquesta no perjudica en absolut la superfície de les rajoles de gres. Terraklinekr és una ceràmica robusta d’elevada duresa i de gran resistència a l’abrasió. No pateix ratllades, per exemple, pel moviment del mobiliari de les terrasses. El gres extrusionat natural de Terraklinker és resistent a les taques; es neteja simplement amb aigua a pressió.