Col·locació anti-gel del gres natural

Els paviments Terraklinker resisteixen als canvis tèrmics i a les temperatures per sota dels -40ºC (compleixen amb les normes UNE-EN-ISO 10545-12 i UNE-EN-ISO 10545-9). Tot i així, és imprescindible utilitzar també materials de construccion adequats per a climes severs. Consulteu les recomanacions indicades en les instruccions de col.locació de la nostra fitxa tècnica o informeu-vos amb els proveïdors de materials de morters. I es respectaran les normes de construcció en vigor per evitar les tensions produïdes per:

 • Les diferències de dilatacion entre el formigó i el gres
 • L’aigua que es gela en les esquerdes del formigó.

Recomanem seguir els passos indicats en l’esquema:

Recomanacions bàsiques de col·locació

Les juntes de dilatacion s’aplicaran cada 3 o 5 m.l. Han de ser flexibles, ben adherides i arribar fins a la superfície de lliscament (o material impermeabilitzant). El gruix d’aquestes juntes serà de 10 a 15 mm.

Es prendran en compte els següents criteris:

 • Respectar les juntes estructurals de l’edifici,
 • Evitar superfícies de més de 15-20 m2 sense alliberar tensions,
 • Evitar longituds de mes de 4-5 ml sense alliberar tensions.
 • La disposició de les juntes de dilatacion que depèn:
 • de la mida i distribució de les superfícies de recobriment,
 • de la sol·licitació mecànica,
 • de la sol·licitació per canvis de temperatura,
 • del color dels paviments de gres,
 • de la insolacion i orientació del paviment.

Es recomana un pendent del 2% en exteriors de mes de 25 m2. Per a un bon manteniment de les seves zones d´exterior amb Terraklinker els proposem consultar la nostra fitxa d’instruccion sobre la neteja i el manteniment del gres natural.