Instruccions per a la colocació del gres natural

Preparació abans d´enrajolar: 
Els estris necessaris per a la col·locació del gres natural són la galleda d’aigua, llana dentada, llana de goma, esponja gran, creuetes, nivells, llapis, fulla, brotxa, espàtula i maça de goma.

La superfície ha de ser compacta, uniforme i estar totalment a nivell. En alguns casos caldrà compensar amb el material d’unió. Es recomana impermeabilitzar les zones humides o realitzar un pendent suficient per a l’evacuació d’aigua. En qualsevol cas es recomana un pendent mínim del 2% en zones exteriors de més de 25 m2.

Es neteja totalment la superfície a enrajolar, retirant tot tipus d’elements que puguin perjudicar l’adherència del material d’unió al suport a enrajolar.

Prèviament a la col·locació s’ha de barrejar el contingut de diverses caixes de diversos palets per tal d’obtenir una òptima destonificació. En cas de dissenys especials es recomana un replanteig previ.

Material d’adherència
En funció del clima de la zona, el tipus de material d’unió varia:

  • Per a la col·locació de les rajoles s’utilitza generalment ciment cola adhesiu tipus C2.
  • En regions de climes severs, s’aconsella ciment cola adhesiu tipus C2E.
  • En condicions extremes amb necessitat d’alta flexibilitat dels ciments cola adhesius
    tipus C2S1 o C2S2 són els més adequats.

Es reparteix amb una llana dentada deixant cap espai sense omplir per tal que les estiguin ben pegades al material d’unió. Per assegurar aquesta acció es recomana el sistema de doble encolat (es posa material d’unió tant a la base a enrajolar com en la rajola).

Col·locació del gres
Es respectaran les normes de construcció en vigor per prevenir tant del xoc tèrmic com de les glaçades. Per a la col·locació del gres es recomana seguir els passos indicats en aquest esquema:

Per a una col·locació acurada, es col·loquen creuetes entre les peces i s’assenten aquestes peces suaument amb una maça de goma. Es recomana mantenir sempre la mateixa orientació de ranurat de les rajoles.

Pel que fa a les juntes de col·locació, s’aconsella una junta de 3 a 5 mm en formats petits i mitjans (inferiors a 33×33 cm) i entre 5 i 7 mm per a formats grans (33×33 cm i superiors).
Per col·locacions en interiors es recomana Terraklinker Interior i/o reduir una mica la junta.

S’aconsella plantejar una junta de dilatació cada 20/25 m2 en exteriors i cada 50/70 m2 en interiors. En passos estrets es planteja una junta de partició cada 4 o 5 ml. La junta tindrà un gruix d’un mínim de 10 mm.
En cas d’existir sòcol es deixarà una junta perimetral oculta darrere d’aquest (min. 10 mm).

Es respecten les juntes perimetrals i estructurals les quals tindran un gruix de 10 a 15 mm i s’omplen amb un segellador elastomèric que imita el color del paviment.

Un cop sec el material d’unió, es procedirà a netejar amb cura les ranures entre peces, per tal de no deixar restes que dificultin la col·locació i l’enduriment del material de junta.

El morter de segellat tindrà la fluïdesa òptima per afavorir la seva penetració en les juntes. Aquest s’estén amb una espàtula o llana de goma, omplint les juntes en sentit diagonal. En tots els casos es recomana seguir les instruccions dels fabricants de segellats.

Mitjançant una esponja humida es netegen els excessos de morter evitant que penetri l’aigua a la junta, tornar a repassar diverses vegades no sense abans haver tornat a netejar molt bé l’esponja en aigua. En 3 hores es realitzarà una altra neteja de la mateixa manera.

En el cas de voler més informació sobre la col·locació del gres natural en zones de climes severs, els proposem consultar la nostra fitxa d’instrucció sobre la col·locació antigel del gres natural. 

Neteja d’obra
La millor neteja consisteix a evitar embrutar innecessàriament el paviment durant la col·locació. Recomanem no demorar la neteja després de la col·locació per evitar que els residus de ciment i segellador arribin a assecar-se i dificulten un òptim acabat.

Tot i així una neteja a la fi de l’obra és imprescindible. Prèviament es saturen les juntes amb aigua, després s’aplica un desincrustant diluït en aigua durant 15 minuts i es frega amb una fregona. Finalment s’esbandeix amb aigua a pressió.

Per a la neteja quotidiana es recomana l’ús de lleixiu. Donada la pràcticament nul·la porositat superficial de les nostres rajoles, qualsevol taca s’elimina fàcilment, utilitzant el detergent o dissolvent adequat.

Per a més informació sobre la neteja d’obra i el manteniment els aconsellem consultar la nostra fitxa sobre neteja i manteniment del gres natural.